Best-practice adatbázis

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMIHULLADÉK HASZNOSÍTÁS – MAGYAR VILÁGSZABADALOM A VEGYIPARBAN
A projekt célja: Hazánkban évente mintegy 40 ezer tonna, az Európai Unióban pedig közel 2,5 millió tonna gumiabroncs kerül a szemétbe és ugyanennyi ipari gumihulladék keletkezik. Ez az anyag soha nem bomlik le, így jelentősen terheli a környezetet. A gumihulladék kezelésének jelenleg alkalmazott alternatív lehetőségeinél gazdaságosabb és a környezetet minimálisan terhelő - a XXI. század elvárásainak mindenben megfelelő rendszer kidolgozását valósította meg a Pirolisis Research & Development Tudás-intenzív Fejlesztő Kft.
KÉZZEL TAPINTHATÓ VAKVEZETŐ SÁV KIFEJLESZTÉSE
A projekt célja: Az innovációs ötlet elsődleges célja az akadálymentesítés gyakorlati megvalósítása, melynek keretében egy társadalmi probléma megoldása, jelen esetben a vakok és gyengén látó embertársaink életkörülményeinek javítása.
DIGITÁLIS LABDASEBESSÉG-MÉRŐ KAPU KIFEJLESZTÉSE
A projekt célja: A projekt tárgyát képező digitális labdasebesség-mérő kézilabda kapu a szabványos, a kézilabda játékoknál előírt minden feltételt kielégítő eszköz. A kapufákba épített infravörös sugarakkal működő csúcstechnikát alkalmazó mérőberendezés képes meghatározni a kapun átrepülő labda sebességének nagyságát, irányát és a labda középpontjának helyét a kapu síkján történő áthaladás pillanatában.
A mérőberendezés és a mérési elrendezés labdajátékokra az ENTAL Kft. által kifejlesztett és 2009-ben az Európai Unió országaira szabadalmaztatásra benyújtott találmány. A fejlesztés 2010-ben innovációs díjat nyert.
ÚJ VIDEO TÖMÖRÍTÉSI ELJÁRÁS KIFEJLESZTÉSE
Projekt célja: A projekt célja egy nagyobb hatékonyságú, új video tömörítési codec kifejlesztése. A codec a Gábor-Kingsbury waveleten alapul, ami a retina és vizuális kortex működését modellezi.
INKUBÁCIÓS MENEDZSER TRÉNING
A projekt célja: Az „incuba-train” elnevezésű projekt a Leonardo da Vinci program keretében, oszták – magyar - cseh és szlovák partnerintézmények részvételével valósult meg. A projekt Inkubációs menedzserek segítségével hozzájárul az érintett térség vállalkozásainak innovációs tevékenységeinek támogatásához.
TECHNONET TECHNOLÓGIAI KOMPETENCIA KÖZPONT MINTAPROJEKT
A projekt célja: TECHNONET Kompetencia Központ egy speciális tudásra, kompetenciára alapozott létesítmény, amely erősíti a kooperációt a tudomány és a gazdaság között, elősegíti a kutatás-fejlesztési eredmények átültetését a gyakorlatba.
A Nyugat-Dunántúli régióban a rendszerváltást követő tíz év alatt a gazdaság extenzív fejlődésének mozgatóerői kimerültek. Egy kompetencia központ létrehozásának általános célja, a gazdasági fejlődés intenzív, tudásalapú formájának megalapozása.
A konkrét cél a kooperáció javítása a tudomány és a gazdaság között, a kutatás-fejlesztési eredmények átültetése a gyakorlatba. A nemzetközi versenyképesség és a piacvezető pozíció megőrzését elősegítendő, a Győri Nemzetközi Ipari Park és az INNONET Innovációs és Technológiai Központ közösen egy Technológiai Kompetencia Központ létrehozását tűzték ki célul.
A projekt közreműködő partnere a Széchenyi István Egyetem és a PANAC Pannon Autóipari Klaszter.
INNOVATÍV FAPELLET GYÁRTÓ ÜZEM MEGVALÓSÍTÁSA
A projekt célja: A Pannon Pellet Kft. 2006 novemberében alakult projektcég, amely tizenkét magyar magánszemély befektetésével jött létre egy fapellet gyártó üzem megvalósítása céljából. A szervezet a Gazdaság-fejlesztési Operatív Program – Kezdő vállalkozások munkahelyteremtő komplex beruházását támogató pályázati kiírás keretében 143,5 millió forint támogatást nyert a fejlesztés megvalósítására. Jelenleg egy faapríték-szárító modell fejlesztésén munkálkodnak a cég szakemberei, amelyhez a Baross Gábor program támogatását is elnyerték.
EGYETEMI TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT LÉTREHOZÁSA
A projekt célja: Az „Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfert segítő szervezeti fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen” c. TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005 azonosító számú projekt alapvető célkitűzése a Széchenyi István Egyetem szellemi megújulásának előmozdítása, a kor kihívásaihoz kapcsolódó reagálási képességének növelése, új partneri kapcsolatok kiépítése, a már létező együttműködések megerősítése, az egyetem tudásvagyonának feltérképezése és hasznosítása, technológiák transzferálása, a vállalkozói szemléletmód erősítése, valamint tehetséggondozás.
„MOBILITÁS és KÖRNYEZET” EGYETEMKÖZI KUTATÁSI PROGRAM
A projekt célja: A győri Széchenyi István Egyetem és a veszprémi székhelyű Pannon Egyetem által alkotott konzorcium által biztosított önerővel kiegészülve a közel 3,2 milliárdos összköltségvetésű „Mobilitás és környezet: járműipari, energetikai es környezeti kutatások a közép- és nyugat-dunántúli régióban” című, TAMOP 4.2.1⁄B-09⁄1⁄KONV-2010-0003 sz. projekt célja a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a felsőoktatás minőségének javítása, az intézmények vonzerejének, versenyképességének növelése. A 2010 nyarán kezdődött, két éves futamidejű együttműködés témája a járműipar, energetika és környezeti kutatások, amely a maga nemében egyedülálló az országban.
A projekt sikeréhez jelentős mértékben hozzájárul, hogy a kutatási területek kialakításában, a feladatok meghatározásában a konzorciumi tagok vállalati partnereként többek között a magyar gazdaság meghatározó szereplői, az Audi Hungaria Motor Kft. és a MOL Zrt., valamint a Continental Teves Kft. működött közre.
KRÓNIKUS GYERMEKBETEGEK OTTHONI ÁPOLÁSÁHOZ INTEGRÁLT MECHATRONIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE
A projekt célja: A kutatás-fejlesztés tárgya krónikus gyermekbetegek otthoni ápolásához integrált mechatronikai és informatikai környezet fejlesztése. A projekt keretében megvalósul egy alaposan előkészített és átgondolt koncepció szerint épülő, a megvalósítható orvos-szakmai protokollok és felhasználható mérőeszközök szempontjából rugalmasan és egyszerűen bővíthető, a betegnek és a rendszernek mobilitást biztosító rendszer kialakítása.
INNO_TÉR - Az innováció térnyerésének elősegítése a Nyugat-dunántúli régióban
A projekt célja: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: ZMVA), a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: VMKIK), az INNONET Innovációs és Technológiai Központ (továbbiakban: INNONET), a Nyugat-pannon Fejlesztési ZRT. (továbbiakban: NYUPAN), az Universitas Nonprofit KFT. (továbbiakban: UNIVERSITAS) közös célkitűzése a Nyugat-dunántúli régió innovációs képességének javítása, az innováció iránti figyelem felkeltése, az innováció életminőségben betöltött szerepének megismertetése, az innovációs fejlesztések elősegítése, az innováció iránt fogékony környezet kialakítása, az innovációs szemlélet- és gondolkodásmód terjesztése, az innováció társadalmi tudatosítása a legifjabbaktól kezdve a régió széles lakossága körében, hangsúlyozottan a fiatalok, a nők és a mikro-, kis-, középvállalkozások innovációs szemléletének erősítése. További cél az innovációs együttműködés szükségességének felismertetése, az innovációs kutatóintézetek, egyetemek, spin-off cégek, KKV-k közötti együttműködés szükségességének megismertetése, az innovációs folyamatokban résztvevő felek kölcsönös megismertetése és közös sikeres projektjeik bemutatása a célcsoportok számára, azaz az innováció és a K+F tevékenység társadalmi és gazdasági szerepének tudatosítása jelen innovációs kampány tevékenységeinek végrehajtásával.
PROTOTEC - Rapid PROTOtyping TEChnológiai Szolgáltató, Demonstrációs és Oktató Műhely
A Projekt célja gyors prototípus gyártási (rapid prototyping) technológiára épülő innovációs szolgáltató, demonstrációs és oktató műhely (PROTOTEC) létrehozása. A projekt központi eleme 3D nyomtatási technológián alapuló rapid prototyping rendszer (hardver és szoftverkomponensek) beszerzése osztott innovációs infrastruktúrában történő üzemeltetés céljából.
Elektroaktív polimerek ipari felhasználási lehetőségeinek kutatása
A projekt célja ipari követő kutatások folytatása az elektroaktív polimerek tulajdonságainak és alkalmazhatóságának megismerésére és olyan, már fejlesztési és nem teljesen követő kutatási feladatok megoldása, amelyek különböző, az elektroaktív polimerek (EAP) ipari, főleg autóipari felhasználásra alkalmas eszközök kifejlesztéséhez szükségesek. Az elért eredmények összegzéseként néhány, a munkatervben részletesebben ismertetett eszköz prototípusának elkészítése. További cél az elméleti és technológiai ismeretek magyarországi elterjesztése, az alapvető kompetenciák kifejlesztése, meghonosítása, ezzel a hazai kutatások és az ipar versenyképességének erősítése. Ezt a témában nyújtandó, Magyarországon még nem létező, innovációs szolgáltatás kifejlesztésével és létrehozásával kívánjuk elérni. A téma kutatása nemzetközileg nagy felfutás előtt áll. EAP–ek alkalmazásával kapcsolatban nagyon sok új szabadalom jelenik meg az USA-ban és Japánban. Ebbe a versenybe is gyorsan kell bekapcsolódni, mert később az eredmények szabadalmaztatása és hasznosítása sokkal nehezebb lesz. A projekt végrehajtása annak a lehetőségnek a megteremtését is szolgálja, hogy időben be tudjunk kapcsolódni a világban egyre aktívabban művelt területen a nemzetközi együttműködésbe, pl. az európai uniós K+F projektekre történő pályázatokkal.
Tudás-intenzív K+F vállalkozások alapításának, menedzselésének jó gyakorlatának megismerése, adaptálása (BAROSS_ND07-ND-INRG1-07-2008-0003)
A projekt célja volt, hogy a kanadai és ausztrál tudás alapú vállalkozás alapítás és menedzselés jó gyakorlatok megismerése, azok adaptálása. Ausztráliában 3 hetes, Kanadában 10 hetes tanulmányúton ismerkedtem a gyakorlatban az egyetemi és más spin-off és tudás alapú vállalkozások alapításának és mentorálásának gyakorlatával. Jelen ösztöndíj pályázat nem annyira tudományos eredmények elérésére, mint az egyetemi közegben elérhető tudás-hasznosítás módszertanának megismerésére irányult. Mindkét helyszínen – Ausztráliában és Kanadában legalább 20 éves tudáshasznosítási tapasztalatokat ismerhettem meg. A megszerzett tudást a hazai viszonyokra azóta is használom. Mivel a napi munkámhoz szükséges gyakorlati ismeretekre tettem szert, illetve Ausztráliában egy komplett workshop anyag átadására került sor, ezért a külföldön megszerzett gyakorlati ismeretek alkalmazását azonnal megkezdtem az UNI_SPIN és a SOP_MENT projektekben.
Universitas Spin-off Mentorpogram
A Nyugat-Magyarországi Egyetem kutatási eredményeinek, hallgatók és oktatók üzleti ötleteinek hasznosítása, a vállalkozások megalapításának és menedzselésnek támogatása a mentor program segítségével. Új vállalkozási ötletek felkutatása, segítség innovatív, új, kezdő cégek alapításában és menedzselésében belső és külső mentorok bevonásával. A cél az egyetemi közegben keletkező innovatív tudás hasznosítása, gyakorlati vállalkozói ismeretek alkalmazása az új cégek sikeressége érdekében.
Gyémántlapkás parkettamaró garnitúra, háromrétegű PanLoc rendszerű szalagparketta gyártásához
A klickes rendszerű háromrétegű szalagparketta felépítése – három fafaj, változó szálirányok egyidejű megmunkálása – különleges szerszámgarnitúra kialakítását tette szükségessé. A klick parketta csak tökéletes, szigorúan tűrésezett profil esetén működik hibátlanul. Ezért természetes a szerszámmal szemben támasztott további alapvető követelmény a tökéletes profilhűség és a különlegesen precíz futáspontosság. A megmunkálás oldalanként négy tengellyel történik az anyag változó szerkezetéhez alkalmazkodó többszörösen tagolt szerszáméllel, nagypontosságú Hydro-hüvelyre szerelt, szükség szerint változó fogszámú gyémántlapkás szerszámgarnitúrával.
REC-LAB Elektro-RECycling Kompetencia LABor
Az elektromos és elektronikai készülékek gyártása napjainkra a legdinamikusabban fejlődő iparággá vált világszerte. Ez a robbanásszerű fejlődés eredményezi a termékcsoportba tartozó egyes termékek rendkívül gyors elavulását, ezáltal a belőlük származó elektromos hulladék mennyiség évről évre való rohamos növekedését. A probléma világméretekben és európai szinten is rendkívül komoly gondot okoz, melynek megoldására az Európai Unió is komoly erőfeszítéseket tesz. A fejlődés az elektromos és elektronikai készülékek csoportján belül is a legjobban az IT- eszközök (számítógépek, irodatechnikai és kommunikációs eszközök) területén érvényesül, ahol a teljes elavulás ideje napjainkra mintegy egy-másfél évre csökkent. A projekt célja egy Elektro-Recycling Kompetencia Labor (REC-LAB), mint innovatív kompetencia szolgáltatás kifejlesztése és fenntartása, amely új, versenyképes, valós piaci szegmens megteremtését jelenti.
Innovatív speciális, minőségi, nagynyomású tömlőtermék-család kifejlesztése a jármű- és a légi-ipar területére
A projekt célja minőségi, nagynyomású tömlőtermék-család és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás kifejlesztése, újszerű, innovatív technológia bevezetésével, speciális vevői igények kielégítése, tekintettel a járműipari gyártók, a jármű- és légi-ipari kiszolgálók speciális elvárásaira. A technológia része a gyártott tömlő egyedi azonosítója által biztosított nyomon követés, és az előírások szerinti vizsgálati bizonylatolás.
Pannon Mechatronikai Klaszter Innovációs Program
A projekt célja a Pannon Mechatronikai Klaszter innovációs képességének és innovációs szolgáltatásainak erősítése, ennek révén a tagok versenyképességének elősegítése és mechatronikai innovációs együttműködésének fejlesztése; amely hozzájárul a térség K+F potenciáljának kiaknázásához és további javításához. A projekt hosszú távú céljai: Az innovatív termék- és technológiafejlesztéssel kapcsolatos igények és kompetenciák azonosítása a klaszter KKV tagjainál és a KKV tagok partnereinél Ágazatfigyelő Információs Központ létrehozása I. K+F ALPROJEKT: A prototípusgyártás innovatív technológiáinak tudástranszfere II. K+F ALPROJEKT: Közös célgép- és berendezésgyártás az innovációk kiaknázásával III. K+F ALPROJEKT: Új termékek és szolgáltatások kialakítása különböző technológiák innovatív integrálásával A klaszterinnovációt támogató finanszírozási lehetőségek kidolgozása
Új minőségmegóvó tárolási módszer kidolgozása fülledékeny faanyagokhoz
Olyan környezetbarát módszer kidolgozása, amely jelentős beruházási költség nélkül tenné lehetővé az alapanyag minőségének megóvását.
1-20   21-40   41-60

Közösség