Pályázat megnevezése Jedlik Ányos Program
Kiíró szervezet NKTH-KPI
Támogatás célja

A nemzetgazdaság és a nemzet fejlődése szempontjából ígéretes, hosszú távra kiható, integráló jellegű program célja olyan, kutatás-fejlesztési célú projektek megvalósításának támogatása, amelyek hozzájárulnak:

 • a gazdaság versenyképességének növeléséhez,
 • az adott szakterületen tudományos és technológiai áttöréshez,
 • az anyagi és szellemi erőforrások koncentrálásához,
 • a szükséges személyi feltételek biztosításával feladat és hasznosítás orientált, fókuszált kutatás-fejlesztések megvalósításához
 • az alap- és alkalmazott kutatások, valamint a technológiafejlesztések összhangjának megteremtéséhez,
 • a hazai kutatási és fejlesztési m/helyek, valamint a gazdaság kapcsolatainak erősítéséhez,
 • új tudásintenzív munkahelyeken a fiatal diplomások (Ph.D. hallgatók és posztdoktorok) kutatásba történő bevonásához és tudományos pályán tartásához, a kutatási mobilitás elősegítéséhez, valamint a külföldön élő sikeres magyar kutatók hazatelepüléséhez.
Rendelkezésre álló összeg 11 Mrd Ft
Pályázók köre

A pályázat 1-5. programjaiban támogatásra jogosult bármely belföldi székhelyű jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás és költségvetési szerv vagy intézmény, vagy jogi személyiségű non-profit szervezet, a K+F projekt megvalósítására létrejött kutatási konzorcium formájában (továbbiakban: konzorcium).

A konzorciumi tagok száma legfeljebb 8 lehet, és az elbírálásnál előnyt élveznek a vállalkozások által vezetett konzorciumok.

A 6. alprogramban ugyanezen szervezetek vehetnek részt, de konzorcium alakítása és vállalkozás bevonása nem kötelező.

Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke 35-100%, 1-5 alprogram: min 300 MFt, 6. alprogram: min. 20 MFt
Támogatható tevékenységek A Jedlik Ányos Program céljait az alábbi tematikus és horizontális alprogramok területein megvalósított kutatás-fejlesztési projektek keretében kívánja megvalósítani:
1. alprogram: Élettudomány
2. alprogram: Információs és kommunikációs technológiák
3. alprogram: Környezetvédelem
4. alprogram: Agrárgazdaság és biotechnológia
5. alprogram: Anyagtudomány
6. alprogram: Technológiai változások társadalmi kihívásai; tanulmányok, elemzések, koncepciók
Elszámolható költségek
 • Kizárólag az adott kutatási programban részt vevő kutatók, technikusok,
  projektvezető, egyéb kisegítő személyzet személyi jellegűráfordításai a számvitelről
  szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. §-ának (1)-(3)
  bekezdése szerint.
 •  A személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok a számviteli törvény
  79. §-ának (4) bekezdése szerint.
 •  Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett
  szolgáltatások (konzultáció, kommunikációs, technikai, kutatási szolgáltatások), egyéb
  szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj, auditálás) költségei a számviteli törvény 78. §-
  ának (2)-(4) bekezdése szerint.
 • Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések,)
  bekerülési értékének - a számviteli törvény 47.-48. §-ai és 51. §-a szerint - részét
  képező tételek.
 • Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak (szellemi
  termékek) bekerülési értékének - a számviteli törvény 47.-48. §-ai és 51. §-a szerint -
  részét képez, tételek. A számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi
  termékek - támogatási szempontból - csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a
  támogatott más szervezettől vásárolta.

A projekt végrehajtása során ténylegesen felmerül, rezsiköltség elszámolható, de az összeg
nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön-külön az általuk elnyert támogatás,
valamint a saját forrás összegének 5-5%-át.

A projekt támogatásának maximum 5%-a fordítható koordinációs tevékenységre, melynek
a tagok közötti felosztására a konzorciumi szerződés rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtását megelőző projektszakaszokra költség nem számolható el.

Benyújtási határidő 2005. május 24.
Egyéb információ

A támogatás maximuma
költségvetési szerv és jogi személyiségű non-profit szervezet esetében a projekt elszámolható összes költségének 100%-a,
vállalkozás esetében a projekt elszámolható összes költségének
•alapkutatás esetén 100%-a,
•alkalmazott kutatás esetén 60%-a,
•kísérleti fejlesztés esetén 35%-a,
amely
1. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal,
2. kis- és középvállalkozások (támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás TKV) esetén 10 százalékponttal,
3. nemzetközi együttműködési projekt esetében 10 százalékponttal1 növelhető.

A támogatási kedvezmények összevonhatók, de a teljes támogatás intenzitása nem haladhatja meg alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot.

Pályázati csomag és egyéb információ a http://www.kutatas.hu/ honlapon található.


Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió  
LEGOLVASOTTABB HÍREKarrow


PROJEKTEK arrow

ECOS4IN
2019.05.24.

INNOGROW
2019.05.24.

SKILLS+
2019.05.24.

SYMBI
2019.05.24.

E-CONOMY
2018.11.30.

femcoop PLUS
2016.10.16.