Pályázat megnevezése DÉRI MIKSA PROGRAM - EUREKA
Pályázat kódja DERI_EUREKA_07
Kiíró szervezet NKTH-KPI
Támogatás célja A Déri Miksa Program EUREKA pályázatának célja
* a magyar vállalatok piacképességének növelése,
* a magyar szerepvállalás erősítése Európai Kutatási Térségben
* a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének támogatása innovatív piac-közeli projektek támogatásával,
* európai K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának erősítése.
Rendelkezésre álló összeg 2 Mrd Ft
Pályázók köre

a.) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére önállóan jogosult bármely belföldi székhelyű, és az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, jogi személyiségű:
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet.

b.) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére K+F projekt megvalósítására létrejött konzorcium keretében jogosult bármely belföldi székhelyű, és az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, jogi személyiségű:
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet,
• költségvetési szerv.

A konzorcium legalább egy tagja gazdasági társaság vagy non-profit szervezet kell, hogy legyen!

Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás mértéke

A projektenként igényelhető támogatás minimális összege 20 millió Ft.

1. Kis- és középvállalkozások részére nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás:
Az elszámolható költségek alapján számított bruttó támogatás intenzitás a következőképpen alakul:
a) alapkutatás esetén 100%;
b) ipari kutatás esetén 60%;
c) kísérleti fejlesztés esetén 35%.

E felső határok az ipari kutatás esetében legfeljebb 75%-os támogatási intenzitásig, a kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-ig növelhetők a következık szerint:
a) amennyiben a projektre Pest megyén és Budapesten kívül kerül sor, a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a projektre Pest megyében vagy Budapesten kerül sor, a támogatási intenzitás 5 százalékponttal növelhető;

b) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához, illetve az Eureka alapján vállalt egyedi projekt vagy program célkitűzéseihez, feladataihoz, műszaki céljaihoz
kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal növelhető;

c) a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:

ca) a projekt két tagállamban legalább két független partner közötti, határokon átnyúló hatékony együttműködést von maga után, különösen a nemzeti K+F politikák
összehangolásával összefüggésben; a támogatást nyújtó tagállamban egyetlen társaság sem viselhet az elszámolható költségek 70%-ánál többet; vagy

cb) a projekt egy társaság és egy állami kutatóintézet hatékony együttműködését vonja maga után, különösen a nemzeti K+F politikák összehangolásával összefüggésben, abban az esetben, ha az állami kutatóintézet a projekt elszámolható költségeinek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni az eredményeket, amennyiben azok az adott intézet által végrehajtott kutatásból erednek; vagy

cc) a projekt eredményeit műszaki és tudományos konferenciák révén széles körben terjesztik, vagy tudományos, műszaki folyóiratokban közzéteszik.

Amennyiben egy projekt a K+F különböző szakaszait foglalja magában, a felmerülő elszámolható költségek alapján számított, megengedhető támogatási intenzitást a vonatkozó megengedhető támogatási intenzitások súlyozott átlaga alapján állapítják meg. Kutatási és fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások
számára, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

2. A kis- és középvállalkozásoknak nem minősülő; vállalkozások csak saját forrással, támogatás elnyerése nélkül vehetnek részt a pályázó konzorciumban vagy de minimis támogatásban részesülhetnek.

3. Piacbefolyásoló tevékenységet nem végző jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye esetén: a támogatás nem minősül az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhető támogatás 100% lehet.

Támogatható tevékenységek
 • alapkutatás a támogatás összegének maximum 30 %-áig
 • ipari (alkalmazott) kutatás
 • kísérleti fejlesztés
Elszámolható költségek
 • személyi jellegű ráfordítások és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok;
 • befektetett eszközök beszerzése;
 • kizárólag és folyamatosan a kutatási tevékenységhez igénybe vett tanácsadás és egyenértékű szolgáltatások költségei;
 • műszaki megvalósíthatósági tanulmányok költségei;
 • szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzésének és érvényesítésének költségei;
 • kiegészítő általános költségek;
 • koordinációs költségek;
 • egyéb működési kiadások;
 • Benyújtási határidő 2010. október 30.
  Egyéb információ Pályázati csomag és további információ a http://www.kpi.gov.hu/ honlapon található.

  Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió