Pályázat megnevezéseDÉRI MIKSA PROGRAM - EUREKA
Pályázat kódjaDERI_EUREKA_07
Kiíró szervezetNKTH-KPI
Támogatás céljaA Déri Miksa Program EUREKA pályázatának célja
* a magyar vállalatok piacképességének növelése,
* a magyar szerepvállalás erősítése Európai Kutatási Térségben
* a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének támogatása innovatív piac-közeli projektek támogatásával,
* európai K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának erősítése.
Rendelkezésre álló összeg2 Mrd Ft
Pályázók köre

a.) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére önállóan jogosult bármely belföldi székhelyű, és az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, jogi személyiségű:
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet.

b.) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére K+F projekt megvalósítására létrejött konzorcium keretében jogosult bármely belföldi székhelyű, és az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, jogi személyiségű:
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet,
• költségvetési szerv.

A konzorcium legalább egy tagja gazdasági társaság vagy non-profit szervezet kell, hogy legyen!

Támogatás formájavissza nem térítendő
Támogatás mértéke

A projektenként igényelhető támogatás minimális összege 20 millió Ft.

1. Kis- és középvállalkozások részére nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás:
Az elszámolható költségek alapján számított bruttó támogatás intenzitás a következőképpen alakul:
a) alapkutatás esetén 100%;
b) ipari kutatás esetén 60%;
c) kísérleti fejlesztés esetén 35%.

E felső határok az ipari kutatás esetében legfeljebb 75%-os támogatási intenzitásig, a kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-ig növelhetők a következık szerint:
a) amennyiben a projektre Pest megyén és Budapesten kívül kerül sor, a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a projektre Pest megyében vagy Budapesten kerül sor, a támogatási intenzitás 5 százalékponttal növelhető;

b) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához, illetve az Eureka alapján vállalt egyedi projekt vagy program célkitűzéseihez, feladataihoz, műszaki céljaihoz
kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal növelhető;

c) a maximális támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelhető, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:

ca) a projekt két tagállamban legalább két független partner közötti, határokon átnyúló hatékony együttműködést von maga után, különösen a nemzeti K+F politikák
összehangolásával összefüggésben; a támogatást nyújtó tagállamban egyetlen társaság sem viselhet az elszámolható költségek 70%-ánál többet; vagy

cb) a projekt egy társaság és egy állami kutatóintézet hatékony együttműködését vonja maga után, különösen a nemzeti K+F politikák összehangolásával összefüggésben, abban az esetben, ha az állami kutatóintézet a projekt elszámolható költségeinek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni az eredményeket, amennyiben azok az adott intézet által végrehajtott kutatásból erednek; vagy

cc) a projekt eredményeit műszaki és tudományos konferenciák révén széles körben terjesztik, vagy tudományos, műszaki folyóiratokban közzéteszik.

Amennyiben egy projekt a K+F különböző szakaszait foglalja magában, a felmerülő elszámolható költségek alapján számított, megengedhető támogatási intenzitást a vonatkozó megengedhető támogatási intenzitások súlyozott átlaga alapján állapítják meg. Kutatási és fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások
számára, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

2. A kis- és középvállalkozásoknak nem minősülő; vállalkozások csak saját forrással, támogatás elnyerése nélkül vehetnek részt a pályázó konzorciumban vagy de minimis támogatásban részesülhetnek.

3. Piacbefolyásoló tevékenységet nem végző jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye esetén: a támogatás nem minősül az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhető támogatás 100% lehet.

Támogatható tevékenységek
 • alapkutatás a támogatás összegének maximum 30 %-áig
 • ipari (alkalmazott) kutatás
 • kísérleti fejlesztés
Elszámolható költségek
 • személyi jellegű ráfordítások és az ezekhez kapcsolódó munkaadói járulékok;
 • befektetett eszközök beszerzése;
 • kizárólag és folyamatosan a kutatási tevékenységhez igénybe vett tanácsadás és egyenértékű szolgáltatások költségei;
 • műszaki megvalósíthatósági tanulmányok költségei;
 • szabadalmak és iparjogvédelmi jogok megszerzésének és érvényesítésének költségei;
 • kiegészítő általános költségek;
 • koordinációs költségek;
 • egyéb működési kiadások;
 • Benyújtási határidő2010. október 30.
  Egyéb információPályázati csomag és további információ a http://www.kpi.gov.hu/ honlapon található.

  Nyitólap :: Pályázatok :: nyomtatható verzió